Igehirdetés 2023.01.08.

Volt ott egy prófétanő is, Anna, Fánuél leánya, Ásér törzséből. Igen idős volt; csak hét évig élt férjével hajadonkora után, és nyolcvannégy éves özvegyasszony volt. Nem távozott el a templomból, hanem böjtöléssel és imádkozással szolgált éjjel és nappal. Abban az órában is megjelent, hálát adott Istennek, és beszélt róla mindazoknak, akik várták Jeruzsálem megváltását.

Szenteste 2022

János evangélista írja: „Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.” Jn 1,14 Megszületett. A folyamat jobban fájt, mint képzelte, először találkozott közvetlenül az emberi test szenvedésével, s mert az volt, aki, a kín érzékelésekor azonnal az anyjára gondolt, hogy annak mi juthatott … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2023.01.01.

12Tudok szűkölködni, és tudok bővölködni is, egészen be vagyok avatva mindenbe, jóllakásba és éhezésbe, bővölködésbe és nélkülözésbe egyaránt. 13Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.

Igehirdetés 2022.12.26.

34Simeon pedig megáldotta őket, és ezt mondta anyjának, Máriának: Íme, ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izráelben, és jelül, amelynek ellene mondanak 35– a te lelkedet is éles kard járja majd át –, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata.

Igehirdetés 2022.12.25.

8Pásztorok tanyáztak azon a vidéken a szabad ég alatt, és őrködtek éjszaka a nyájuk mellett. 9És az Úr angyala megjelent nekik, körülragyogta őket az Úr dicsősége, és nagy félelem vett erőt rajtuk.

Énekek 2022.12.24. Szenteste

Krisztus Urunknak. Szöveg: Pécseli Király I., Csurgai graduál, 1630 körül | dallam: Debrecen, 1774 1. Száraz földből virág nyílik,sötétségből fény tündöklik./: Érezzétek, lássátok,így szeret minket az Úr. :/ 2. Nékünk Megváltó született,értünk Isten emberré lett./: Érezzétek, lássátok,így szeret minket az Úr. :/ 3. Adta magát ajándékul,engesztelő áldozatul./: Érezzétek, lássátok,így szeret minket az Úr. :/ 4. … [Olvass tovább…]

Szolyvai köszönőlevél

Örömmel tudatjuk, hogy a Magyar Református Szeretetszolgálat segítségével megérkeztek csomagjaink a kárpátaljai Szolyvára. Köszönjük szépen mindenkinek a segítséget és támogatást! Hordozzuk őket továbbra is imádságban! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről, a világosság Atyjától száll alá. Jakab 1:17 Köszönőlevél Kedves Dunakeszi Református Gyülekezet! Kedves testvéreink! Hálával telt meg a szívünk, hogy ebben … [Olvass tovább…]

Meredten bámulta a kályha résein át az utoljára fel-felfénylő parazsat

− Tóth János egykori dunakeszi lelkész elképzelt karácsonya − Meredten bámulta a kályha résein át az utoljára fel-felfénylő parazsat. Mikor kialudt a tűz, a szobában teljes lett a sötétség: csak a vekker fluoreszkáló számai, mutatói látszottak. A csendet Borbála szuszogása és időnként egy-egy automobil vagy lovaskocsi zaja törte meg. A Batthyány utca még aludt, az … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2022.12.18.

1Tibériusz császár uralkodásának tizenötödik évében, amikor Júdea helytartója Poncius Pilátus volt, Galilea negyedes fejedelme Heródes, Iturea és Trakhónitisz tartományának negyedes fejedelme Heródes testvére, Fülöp, Abiléné negyedes fejedelme pedig Liszániász volt, 2Annás és Kajafás főpapok idején szólt az Úr Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. 3Ő pedig bejárta a Jordán egész környékét, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök … [Olvass tovább…]

Igehirdetés 2022.12.11.

Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. 2Boldog az az ember, akinek az ÚR nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. 3Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. 4Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. (Szela.) 5Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az ÚRnak, és te … [Olvass tovább…]