Óegyházi egyetemes hitvallások

NICEA – 325

“Hiszünk egy Istenben, mindenható Atyában, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
És egy Úr Jézus Krisztusban, az Istennek Fiában, aki az Atyától, vagyis az Atya lényéből nemzetett egyszülött, Istenből való Isten, világosságból való világosság. Igaz Istentől való igaz Isten; nemzetett nem teremtetett, egylényű az Atyával; aki által lettek mindenek, amik a mennyben és amik a földön vannak; aki érettünk az emberekért és a mi üdvösségünkért alászállott és testet öltött, és emberré lett, szenvedett és harmadnapon feltámadott és felméne a mennyekbe és eljövend ítélni élőket és holtakat.
És a Szent Lélekben.”

NICEA-KONSTANTINÁPOLY – 381

“Hiszünk egy mindenható Atya Istenben, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében.
És egy Úr Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött Fiában, aki az Atyától nemzetett minden időknek előtte, világosságból való világosság, igaz Istenből való igaz Isten; nemzetett nem teremtetett, egylényű az Atyával; aki által lett a mindenség; aki mi érettünk az emberekért és a mi idvességünkért alászállott a mennyekből és testet öltött a Szent Lélekből és Szűz Máriából, és emberré lett, megfeszítetett érettünk Pontius Pilatus alatt és szenvedett és eltemettetett és harmadnapon feltámadott az írások szerint, és felméne a mennyekbe, és üle az Atya jobbja felől, és ismét eljövend dicsőséggel ítélni élőket és holtakat; az Ő országának nem lészen vége.
És a Szent Lélekben, a megelevenítő Úrban, aki az Atyától [és Fiútól]származik, aki az Atyával és Fiúval együtt imádandó és együtt dicsőítendő, aki szólott a próféták által.
Egy, szent, egyetemes és apostoli egyházban. Vallunk egy keresztséget bűnök bocsánatára, várjuk a holtak feltámadását és a jövendőbeli örök életet. Ámen.”

A Nikaia-konstantinápliy hitvallás ökumenikus fordítása

EFÉZUS – 431

“Valljuk, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus az Istennek egyszülött Fia, tökéletes Isten és okos lélekből és testből való tökéletes ember; istenségére nézve öröktől fogva az Atyától, emberi létére nézve pedig az utolsó időkben érettünk és idvességünkért Szűz Máriától született; istenségére nézve egylényű az Atyával és emberi létére nézve egylényű velünk; mert a két természetnek egyesülése lőn; annakokáért egy Krisztust, egy Fiút, egy Urat vallunk. Az összeelegyítés nélkül való egységnek értelme szerint valljuk a szent Szűzet Istenszülőnek, azáltal, hogy az Isten Ige megtestesült és ember lett és ugyanazon fogantatásból egyesítette magában az ő belőle (azaz Máriából) fölvett templomot. Tudjuk, hogy az Úrral való evangéliumi és apostoli szólásokat a teológusok részint egyesítik mint egy személyről, részint különválasztják mint két természetről valókat és az Istenhez méltókat Krisztus istenségére, a jelentékteleneket pedig az Ő emberi voltára vonatkoztatják.”

KALCEDÓN – 451

“Követvén a szent atyákat, mindnyájan egybehangzólag kinyilvánítjuk, hogy egy és ugyanazon Fiút, a mi Urunk Jézus Krisztust valljuk, aki tökéletes az istenségben és aki tökéletes az emberi létben; aki valósággal Isten valósággal ember, okos lélekből és testből való, egylényű az Atyával istenség szerint és ugyanő egylényű velünk emberi lét szerint, mindenben hasonló hozzánk, kivéve a bűnt. Istenség szerint eleve az Atyától, emberi lét szerint pedig ugyanő az utolsó napokban érettünk és a mi idvességünkért az istenszülő Szűz Máriától született. Ugyanezt az egy Krisztust, aki Fiú, Úr, Egyszülött, két természetből összeelegyítetlenül, elválhatatlanul, oszthatatlanul, elkülöníthetetlenül valónak ismerjük el. Az egyesülés által semmiképpen sem töröltetett el a természetek különbözősége, sőt inkább mindenik természet megtartotta a maga tulajdonságát és egy személybe és egy lényegbe egyesült, nem két személyre oszlott, vagy vált szét, hanem egy és ugyanazon Fiú és Egyszülött, Isten Ige, Úr Jézus Krisztus; amiképpen hajdan szólottak felőle a próféták és amiképpen maga az Úr Jézus Krisztus tanított minket és amit az atyák hitvallása előnkbe adta.”

Forrás: A Magyarországi Református Egyház hitvallási iratai A Heidelbergi Káté. A Második Helvét Hitvallás. Kiadja: MRE Kálvin János Kiadója, Budapest, 1999.

Print Friendly, PDF & Email